MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

                โครงการอบรม

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ฯ

3. บันทึกข้อความเสนอ ผบห. รับทราบรายงานผลการอบรมและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.รายงานผลการอบรมฯ

                5.ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดอบรมฯ

               6.ฟอร์มเผยแพร่