MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ประกาศดีเด่น ดีมาก)

ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

1.บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

3. หลักประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ ดีเด่น ดีมาก (รอบ 2 ปีงบประมาณ พงศ. 2565 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

4. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

1.บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

3. หลักประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ ดีเด่น ดีมาก (รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

4. ฟอร์มเผยแพร่