MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

images/สขร.1_เดือน_ตุลาคม65.pdf

images/สขร.1_เดือน_พ.ย.65.pdf

images/สขร.1_ธันวาคม_65.pdf

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2566