MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1. images/บันทึกเสนอผบหpdf.pdf

2.images/หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน.pdf

3. images/แผนงานโครงการ.pdf

    images/แผนงบลงทุน.pdf

    images/คำสั่งมอบหมาบปิดปลดประกาศ.pdf

3. images/ฟอร์มเผยแพร่.pdf

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ตามรอบระยะเวลา (งบลงทุน/งบดำเนินงานทุกไตรมาส)

     images/ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อปี2566_ไจรมาสที่1.pdf

     ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 (ไตรมาสที่2)

     ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 (ไตรมาสที่3)

     ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 (ไตรมาสที่4)

ข้อ 3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1. images/บันทึกแจ้งเวียนประกาศ_สป.ว่าด้วยแนวทางฯ.pdf

2.images/ประกาศ_สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเฯ_พ.ศ.2560.pdf

    images/แบบแสดงฯ_ไม่เกิน100000.-_บาท.pdf

    images/แบบแสดงฯ_เกิน100000.-_บาท.pdf

3. images/ฟอร์มเผยแพร่.pdf