101

งานธุรการ

102

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล

103

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

104

ห้องประชุม Vidio Conferrence

105

ห้องพนักงานขับรถยนต์

106

ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์

107

กลุ่มงานนิติการ

108

ห้องประชุมชั้น 1

109

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

110

งาน One Stop Service คบส.

111

ห้องไฟฟ้า

201

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

202

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณพัชรี อรุณราษฎร์

203

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณเด่น ปัญญานันท์

204

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณประเสริฐ กิตติประภัสร์

205

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณสง่า วังคอม

206

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณสุขจิตตรา วนาภิรักษ์

207

กลุ่มงานควบคุมโรค

208

งานพัสดุและก่อสร้าง

209

งานการเงินและบัญชี

210

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

211

ห้อง Pantry Room    

212

หน้าห้องประชุม ชั้น 2

213

ประชาสัมพันธ์

0

โอปเรเตอร์

301

ห้องประชุม ชั้น 3

302

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

303

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

304

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)

305

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

306

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

307

ห้อง  Server  Room Computer

(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)

308

ห้องโสตทัศนศึกษา

309

ห้องช่าง