F8D4417B E69E 4CFC 92E7 EBAFAE30D496 b 1HOSxPbmsbanban HDC54hcdpromhcdprorQOFban Template Size eCOmmercePark2019 ETDA WEB 948x350 itemsbanPHO54DC  ITA  mgtban mregicon175x175aebfeb5f453fc037d6321aca450bc88c ratchakitban tspn โครงการชุมชนต้นแบบแห่งความดี 76 ชุมชน ban 43m สอบถามความคิดเห็น ส่งข้อร้องเรียน 06595502 8C13 48DA BC45 7C30F893A072 payslipban ระบบยืมคืนอุปกรณ์ออนไลน์ ระบบรับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริจาคแล้วลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

02-09-2562 Hits:101 รับสมัคร โอภาส กาศวิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน... Read more

((ด่วนที่สุด)) แจ้งเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จังหวัดแพร่ ปี 2563

23-08-2562 Hits:47 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว2021... Read more

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนการประชุมวิชาการ และพัฒนาดุลยภาพชีวิตบุคลากร ในสังกัด เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

15-08-2562 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนการประชุมวิชาการ และพัฒนาดุลยภาพชีวิตบุคลากร ในสังกัด เขตสุขภาพที่ ๑... Read more

ขอเชิญร่วมสมัครสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

13-08-2562 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)... Read more

ประกาศผลการพิจารณา สืบราคาร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automate) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

05-08-2562 Hits:89 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณา สืบราคาร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automate)... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราค่าบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

25-07-2562 Hits:94 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราค่าบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุการแพทย์) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

25-07-2562 Hits:74 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุการแพทย์) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

25-07-2562 Hits:54 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่... Read more

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการขอรับบำเน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุ 70 ปีขึ้นไป

15-07-2562 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์ โอภาส กาศวิเศษ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุ 70... Read more

Prev Next

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่…

20-09-2562 Hits:54 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่... Read more

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

12-09-2562 Hits:72 รับสมัคร impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ 1. ใบสมัครใบสมัคร 2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน Read more

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)…

12-09-2562 Hits:102 รับสมัคร impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ 1. ใบสมัครใบสมัคร 2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน Read more

บทความเผยแพร่ "ขอดูคะแนนโหวตให้ออก","อาหารกลางวันของหนู","งานใหญ่ คุ้มให้ดีนะ","อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ","ลูกผมเรียนเก่ง"

09-09-2562 Hits:11 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความเผยแพร่ "ขอดูคะแนนโหวตให้ออก","อาหารกลางวันของหนู","งานใหญ่ คุ้มให้ดีนะ","อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ","ลูกผมเรียนเก่ง" อ่านรายละเอียด Read more

อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2 - 3 เขตสุขภาพที่ 1

05-09-2562 Hits:120 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

อบรมหลักสูตร "การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2 - 3 เขตสุขภาพที่ 1" รับสมัครแล้วโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Read more

02-09-2562 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงานเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่าน Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.สูงเม่น

26-07-2562 Hits:65 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา วรารัตน์ ขอนอาจ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) บริหารระดับเขตและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสูงเม่น... Read more

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562

08-07-2562 Hits:633 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12

คลิ๊กลิงค์ดูเอกสารแนวทางการประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 แบบฟอร์มการส่งผลงาน Read more

รับสมัครสอบความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

05-07-2562 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลแและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้กำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายประจำปี 2562  ยื่นใบสมัคร 1. ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ เว็ปไซต์... Read more

บทความ "รู้หน้า ไม่รู้ใจ" "ท่านไปไหนครับ" "ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน" "จากดีเด่น ทำไมได้แค่…

27-06-2562 Hits:96 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 26-30/2562 โดยวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Donwload เอกสาร {pdf=http://bit.ly/2XGVqNe|100%|100%|native} Read more

ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม

21-06-2562 Hits:41 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54205-2271.pdf|100%|300|native} Read more

เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !

21-06-2562 Hits:41 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ ! {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54206-1816.pdf|100%|300|native} Read more

เผามาก ก็เดือดร้อนมาก

21-06-2562 Hits:37 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เผามาก ก็เดือดร้อนมาก {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54207-7552.pdf|100%|300|native} Read more

เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย

21-06-2562 Hits:41 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เงินร้อยล้าน ของตรวจสอบหน่อย บทความ 22/2562 {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54208-4860.pdf|100%|300|native} Read more

สขร.ช่วยทีครับ

21-06-2562 Hits:46 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 21/2562 สขร.ช่วยทีครับ {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54209-5463.pdf|100%|300|native} Read more

รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

12-06-2562 Hits:153 รับสมัคร ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ได้กำหนดการรับสมัครและการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2562 การรับสมัครสอบ  วันที่ 9 - 31... Read more

เชิญชมหนังสั้น “ให้โอกาส เปลี่ยนชีวิต หยุดคิด...ก่อนให้ทาน”

12-06-2562 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารสังคมเพื่อลดการขอทาน โดยใช้กลยุทธ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมไทยเข้าใจในการให้ทานอย่างถูกวิธี และส่งเสริมทัศนคติใหม่ในการบริจาค โดยให้โอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพ... Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุกต์และพัฒนาองค์กรส่งการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

12-06-2562 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) และมูลนิธิกรมควบคุมโรค จัดทำหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล Read more

รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค

31-05-2562 Hits:89 รับสมัคร ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2562 รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 ... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

30-05-2562 Hits:132 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

30-05-2562 Hits:196 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ :…

22-05-2562 Hits:130 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.1186 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2562   คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด... Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 หลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม"

22-05-2562 Hits:377 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

{pdf=images/Thai_traditional_medicine/รายชอผเขาอบรมกญชารวม.pdf|100%|300|native} ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม" เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562... Read more

อบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1

15-05-2562 Hits:215 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม{pdf=images/Thai_traditional_medicine/ปชส.pdf|100%|300|native} Read more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS…

07-05-2562 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS... Read more

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกรายไตรมาส มกราคม 2562-มีนาคม 2562

01-05-2562 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์ กัญญาณัฐ จังเจริญสุข

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง {pdf=images/pdf/CCF_000031.pdf|100%|300|native} Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุการแพทย์)

25-04-2562 Hits:196 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุการแพทย์) อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.962 ลงวันที่... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุทันตกรรม)

25-04-2562 Hits:130 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุทันตกรรม) อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.960 ลงวันที่... Read more

อบรมอสม.ใหม่ปีงบ2562รุ่นที่4

24-04-2562 Hits:108 ข่าวอบรม ปิยะ จัตุรภัทร์

นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปี ๒๕๕๐ จำนวน ๙๘... Read more

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2

24-04-2562 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประยูร

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง               ... Read more

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา

11-04-2562 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุภรัชต์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูก รายละเอียดตามเอกสาร Read more

รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนสาขาจิตวิทยาคลินิก

27-03-2562 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562  กำหนดรับสมัคร 22 เมษายน -... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

15-03-2562 Hits:196 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.653... Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

15-02-2562 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ่านประกาศ Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

01-02-2562 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คลิ๊กอ่านประกาศ Read more

ขอเชิญร่วมสนับสนุนของรางวัล วันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2562

10-01-2562 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  สสจ.แพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. นี้... Read more

61-13243 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม

09-01-2562 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุรเชษฐ ผูกพันธุ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงนขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลชงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ... Read more

61-13451 สำนักงานเขตสุขาภาพที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24

09-01-2562 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุรเชษฐ ผูกพันธุ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำรหับยนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ซึ่งผู้เข้ารับการีศึกษาฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง... Read more

61-13502 สภาการพยาบาล ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563

09-01-2562 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุรเชษฐ ผูกพันธุ์

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ได้ดำเนินการในการจัดสอบคึวามรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง Read more

62-27 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

09-01-2562 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุรเชษฐ ผูกพันธุ์

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย... Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง ขรก.ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2/2561

07-01-2562 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เรื่อง ขรก.ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2/2561 คลิ๊กอ่านประกาศ Read more

บทความเผยแพร่ 51/2561 ขอเงินคืน,ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้, ขอติดค้างไว้ก่อน, น้ำตาลไม่หวาน, ขอไปใช้ในศาล

02-01-2562 Hits:150 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความเผยแพร่ 51/2561 ขอเงินคืน,ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้, ขอติดค้างไว้ก่อน, น้ำตาลไม่หวาน, ขอไปใช้ในศาล Read more

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบ E-Learning

19-12-2561 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Read more

รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

12-12-2561 Hits:176 รับสมัคร ชนะศักดิ์ ศิริวัจโนดม

รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด Read more

สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

28-11-2561 Hits:303 รับสมัคร โอภาส กาศวิเศษ

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Read more

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

28-11-2561 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสูงเม่น จำนวน 1... Read more

ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

19-11-2561 Hits:237 รับสมัคร ศุภาสินี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายละเอียดประกาศ Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

19-11-2561 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป-... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

13-11-2561 Hits:200 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป> ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสูงเม่น>... Read more

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

09-11-2561 Hits:209 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้หน่วยงานในสังกัด... Read more

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูล ตามโครงการ National e-library

09-11-2561 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) ศูนย์กลางข้อมูลระดับชาติออนไลน์ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หอสมุดแห่งชาติ และผู้ชำนาญการจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ... Read more

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ งบลงทุน ปี 2562

09-11-2561 Hits:205 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา รัตนาภรณ์ เชาวดีนุกุล

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ งบลงทุน ปี 2562 Read more

ประกาศจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

25-10-2561 Hits:322 รับสมัคร impun

ประกาศจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป1. ตำแหน่งนักโภชนาการ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสูงเม่น จำนวน 1 อัตรา... Read more

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่

17-10-2561 Hits:375 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ Read more

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่

24-09-2561 Hits:199 รับสมัคร impun

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่ ใบสมัคร หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่ Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (วัสดุการแพทย์) จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562

13-09-2561 Hits:261 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา กันต์กนิษฐ์

     ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการวัสดุการแพทย์ ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี... Read more

ปฎิทินการประชุม สสจ.แพร่

เดือนที่แล้ว กันยายน 2019 เดือนหน้า
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30
กันยายน 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ปฏิทินรอง นพ.สสจ.แพร่

กันยายน 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
กันยายน 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ตรวจสอบการประชุมทางไกล

กันยายน 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30