สวรสbanner F8D4417B E69E 4CFC 92E7 EBAFAE30D496 b 1HOSxPbmsbanban HDC54hcdpromhcdprorQOFban Template Size eCOmmercePark2019 ETDA WEB 948x350 mregPHO54DC  ITA  mgtban icon175x175aebfeb5f453fc037d6321aca450bc88c ratchakitban tspn โครงการชุมชนต้นแบบแห่งความดี 76 ชุมชน ban 43m สอบถามความคิดเห็น ส่งข้อร้องเรียน 06595502 8C13 48DA BC45 7C30F893A072 payslipban  ระบบรับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริจาคแล้วลดหย่อนภาษีได้สองเท่า กธจban dgabanneritemsban

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

08-01-2563 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

จากการที่เขตสุขภาพที่ ๑ ได่ขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นระดับเขต ๒๐ ประเด็น... Read more

สป.แจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการ สธ. ปี 2563

07-01-2563 Hits:270 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ... Read more

แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.)

02-01-2563 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำ แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยกำหนดจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม... Read more

กินหมูดิบ เสี่ยง!! ไข้หูดับ

27-11-2562 Hits:142 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน Super User

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายของการรับประทานหมูดิบ เสี่ยงต่อการเป็นไข้หูดับ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก เมื่อร่างกายมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสกับหมู... Read more

สธ. เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้เด็กคลาดสายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ

04-11-2562 Hits:180 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ICT สสจ.แพร่

กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กคลาด สายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ แนะควรจัดทำพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย... Read more

ขอเชิญประชุมวิชาการการให้คำปรึกษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ

29-10-2562 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรียารัตน์ จิระพงษ์สุวรรณ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  ขอประชาสัมพันธ์ บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการการให้คำปรึกษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน... Read more

ขอเชิญร่วมงาน Robotics Summit 2019

28-10-2562 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กำหนดจัดโครงการ Novermber... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบฯ 2563

04-10-2562 Hits:430 รับสมัคร โอภาส กาศวิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป... Read more

ประกาศ “ผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สสอ.สอง

03-10-2562 Hits:364 รับสมัคร โอภาส กาศวิเศษ

จังหวัดแพร่ ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง... Read more

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ “เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.”

30-09-2562 Hits:310 รับสมัคร โอภาส กาศวิเศษ

จังหวัดแพร่ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างร่วม บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) รพช.

10-09-2562 Hits:236 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างร่วม บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน... Read more

แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

02-09-2562 Hits:333 รับสมัคร โอภาส กาศวิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน... Read more

Prev Next

ประชาสัมพันธ์"รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24-02-2563 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเล่มรายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาว์นโหลดรูปเล่มรายงานฯ ดังกล่าวที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข https://www.moph.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://ops.moph.go.th และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร... Read more

รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

12-01-2563 Hits:76 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา กัญญาณัฐ จังเจริญสุข

Read more

ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด รพ.สต.สูงเม่น

16-12-2562 Hits:126 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ชนะศักดิ์ ศิริวัจโนดม

ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด รพ.สต.สูงเม่น Read more

บทความเผยแพร่ “ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก / ขอคะแนนคนไม่ได้รับคิดเลือกได้ไหม / คนงานไปไหน /…

20-11-2562 Hits:80 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ ดังรายละเอียด {pdf=images/พรบขอมลขาวสาร2540/2563/5125878_1-1.pdf|100%|100%|native} Download เอกสาร Read more

ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2563

28-10-2562 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1125/2562 ลงวันที่... Read more

บทความเรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ 2. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ 3. บทความเรื่อง ใครแรงกว่ากัน 4…

28-10-2562 Hits:84 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1. บทความเรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ 2. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ 3... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ

24-10-2562 Hits:192 รับสมัคร impun12

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

24-10-2562 Hits:167 รับสมัคร impun12

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คลิ๊กอ่านประกาศ Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3

10-10-2562 Hits:326 ข่าวประกาศผล ผลการพิจารณา นิธิ แนวเล็ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่... Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก (ย้าย)ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

04-10-2562 Hits:214 รับสมัคร impun12

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก (ย้าย) ผู้ที่เหมาะสมตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ... Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ. สูงเม่น

27-09-2562 Hits:363 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ชนะศักดิ์ ศิริวัจโนดม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ. สูงเม่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more

บทความ “เรื่องหมู ๆ”

27-09-2562 Hits:142 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 42/2562 “เรื่องหมู ๆ” โดยวีระเชษฐ์ จรรยากูล >>> อ่านรายละเอียด Read more

บทความ “น้ำตาล เดอะซีรี่ส์”

27-09-2562 Hits:79 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ อ. 43/2562 “น้ำตาล เดอะซีรี่ส์” โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล... Read more

บทความ “เข้าใจผิด”

27-09-2562 Hits:92 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ อ. 44/2562 “เข้าใจผิด” โดยวีระเชษฐ์ จรรยากูล >>> อ่านรายละเอียด Read more

บทความ “ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้”

27-09-2562 Hits:73 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 45/2562 “ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้” >>> อ่านรายละเอียด Read more

บทความ “ขอตรวจสอบการใช้เงินหน่อย”

27-09-2562 Hits:91 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 41/2562 “ขอตรวจสอบการใช้เงินหน่อย” โดยวีระเชิษฐ์ จรรยากูล >>> อ่านต้นฉบับ Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

26-09-2562 Hits:166 รับสมัคร impun12

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ Click Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่…

20-09-2562 Hits:396 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่... Read more

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน)

12-09-2562 Hits:955 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครฯ Read more

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

12-09-2562 Hits:275 รับสมัคร impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ 1. ใบสมัครใบสมัคร 2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน Read more

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)…

12-09-2562 Hits:339 รับสมัคร impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ 1. ใบสมัครใบสมัคร 2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : งานก่อสร้างอาคารแปรรูปวัตถุดิบ พร้อมระบบ Ventilation อาคารแปรรูปวัตถุดิบ จำนวน 1…

10-09-2562 Hits:129 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา กัญญาณัฐ จังเจริญสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา{pdf=images/pdf/CCF_000082.pdf|100%|300|native} Read more

บทความเผยแพร่ "ขอดูคะแนนโหวตให้ออก","อาหารกลางวันของหนู","งานใหญ่ คุ้มให้ดีนะ","อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ","ลูกผมเรียนเก่ง"

09-09-2562 Hits:164 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความเผยแพร่ "ขอดูคะแนนโหวตให้ออก","อาหารกลางวันของหนู","งานใหญ่ คุ้มให้ดีนะ","อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ","ลูกผมเรียนเก่ง" อ่านรายละเอียด Read more

อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2 - 3 เขตสุขภาพที่ 1

05-09-2562 Hits:352 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

อบรมหลักสูตร "การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2 - 3 เขตสุขภาพที่ 1" รับสมัครแล้วโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Read more

02-09-2562 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงานเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่าน Read more

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารแปรรูปวัตถุดิบ พร้อมระบบ Ventilation อาคาร แปรรูปวัตถุดิบ จำนวน 1 รายการ…

07-08-2562 Hits:148 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา กัญญาณัฐ จังเจริญสุข

{pdf=images/pdf/ประกาศ.pdf|100%|300|native} Read more

บทความ”ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง?” “อยากรู้ผลงบการเงิน” “เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ” “เขาพูดว่าอย่างไร” “ขอหลักฐานการกาบัตร”

30-07-2562 Hits:122 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 31/2562 - 35/2562 โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ {pdf=images/พรบขอมลขาวสาร2540/2562/ว3055ลว23กค62_1.pdf|100%|300|native} Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.สูงเม่น

26-07-2562 Hits:189 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา วรารัตน์ ขอนอาจ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) บริหารระดับเขตและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสูงเม่น... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

25-07-2562 Hits:71 ข่าวประกาศผล ผลการพิจารณา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว1760... Read more

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562

08-07-2562 Hits:1101 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12

คลิ๊กลิงค์ดูเอกสารแนวทางการประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 แบบฟอร์มการส่งผลงาน Read more

รับสมัครสอบความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

05-07-2562 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลแและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้กำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายประจำปี 2562  ยื่นใบสมัคร 1. ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ เว็ปไซต์... Read more

การรับสมัครสอบความรู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2562

05-07-2562 Hits:61 ข่าวประกาศผล ผลการพิจารณา ศุภรัชต์

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้กำหนดจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2562 ในวันที่ 20... Read more

บทความ "รู้หน้า ไม่รู้ใจ" "ท่านไปไหนครับ" "ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน" "จากดีเด่น ทำไมได้แค่…

27-06-2562 Hits:214 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 26-30/2562 โดยวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Donwload เอกสาร {pdf=http://bit.ly/2XGVqNe|100%|100%|native} Read more

ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม

21-06-2562 Hits:112 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54205-2271.pdf|100%|300|native} Read more

เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !

21-06-2562 Hits:115 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ ! {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54206-1816.pdf|100%|300|native} Read more

เผามาก ก็เดือดร้อนมาก

21-06-2562 Hits:106 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เผามาก ก็เดือดร้อนมาก {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54207-7552.pdf|100%|300|native} Read more

เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย

21-06-2562 Hits:121 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เงินร้อยล้าน ของตรวจสอบหน่อย บทความ 22/2562 {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54208-4860.pdf|100%|300|native} Read more

สขร.ช่วยทีครับ

21-06-2562 Hits:144 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

บทความ 21/2562 สขร.ช่วยทีครับ {pdf=https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/FileUpload/54209-5463.pdf|100%|300|native} Read more

รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

12-06-2562 Hits:279 รับสมัคร ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ได้กำหนดการรับสมัครและการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2562 การรับสมัครสอบ  วันที่ 9 - 31... Read more

เชิญชมหนังสั้น “ให้โอกาส เปลี่ยนชีวิต หยุดคิด...ก่อนให้ทาน”

12-06-2562 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารสังคมเพื่อลดการขอทาน โดยใช้กลยุทธ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมไทยเข้าใจในการให้ทานอย่างถูกวิธี และส่งเสริมทัศนคติใหม่ในการบริจาค โดยให้โอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพ... Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุกต์และพัฒนาองค์กรส่งการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

12-06-2562 Hits:244 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) และมูลนิธิกรมควบคุมโรค จัดทำหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 หลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม"

04-06-2562 Hits:308 ข่าวประชาสัมพันธ์ นิธิ แนวเล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม{pdf=images/Thai_traditional_medicine/ประกาศสำนกงานสาธารณสขจงหวดแพร_เรอ.pdf|100%|300|native} Read more

รับสมัครสอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัด

31-05-2562 Hits:51 รับสมัคร ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด ได้กำหนดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2562 การรับสมัคร วันที่ 17... Read more

รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค

31-05-2562 Hits:165 รับสมัคร ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2562 รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 ... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

30-05-2562 Hits:253 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่... Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

30-05-2562 Hits:529 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ :…

22-05-2562 Hits:216 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.1186 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2562   คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด... Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 หลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม"

22-05-2562 Hits:545 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

{pdf=images/Thai_traditional_medicine/รายชอผเขาอบรมกญชารวม.pdf|100%|300|native} ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม" เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562... Read more

อบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1

15-05-2562 Hits:320 ข่าวอบรม นิธิ แนวเล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม{pdf=images/Thai_traditional_medicine/ปชส.pdf|100%|300|native} Read more

บทความ “ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ” “คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง” “ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ” “อยากศึกษาเรื่องขยะ”…

10-05-2562 Hits:192 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

เปิดอ่านเอกสาร {pdf=images/pdf/พรบเดอนมนาคม2562.pdf|100%|100%|native} Read more

บทความเผยแพร่ “ไม่ให้หรือไม่มี” “รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร” “แอบดักฟัง” “เวชระเบียน=ค่าทดแทน” “จะเอาห้างหรือนาข้าว”

10-05-2562 Hits:194 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

Download เอกสาร {pdf=images/ITA/บทความเผยแพร_เมษายน_2562.pdf|100%|100%|native} Read more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS…

07-05-2562 Hits:319 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS... Read more

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกรายไตรมาส มกราคม 2562-มีนาคม 2562

01-05-2562 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์ กัญญาณัฐ จังเจริญสุข

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง {pdf=images/pdf/CCF_000031.pdf|100%|300|native} Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุการแพทย์)

25-04-2562 Hits:290 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุการแพทย์) อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.962 ลงวันที่... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุทันตกรรม)

25-04-2562 Hits:226 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุทันตกรรม) อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.960 ลงวันที่... Read more

อบรมอสม.ใหม่ปีงบ2562รุ่นที่4

24-04-2562 Hits:316 ข่าวอบรม ปิยะ จัตุรภัทร์

นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปี ๒๕๕๐ จำนวน ๙๘... Read more

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2

24-04-2562 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประยูร

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง               ... Read more

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา

11-04-2562 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุภรัชต์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูก รายละเอียดตามเอกสาร Read more

รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนสาขาจิตวิทยาคลินิก

27-03-2562 Hits:531 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุภรัชต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562  กำหนดรับสมัคร 22 เมษายน -... Read more

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

15-03-2562 Hits:280 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ธีรวิทย์

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)   อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.653... Read more

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำเดือน ก.พ.

07-03-2562 Hits:259 บทความ/ข่าวที่เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Super User

Download เอกสาร {pdf=images/ICT/เผยแพรความรพรบ2540-Mar2019.pdf|100%|100%|images/ICT/เผยแพรความรพรบ2540-Mar2019.pdf} Read more

ปฎิทินการประชุม สสจ.แพร่

เดือนที่แล้ว มีนาคม 2020 เดือนหน้า
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
week 9 1
week 10 2 3 4 5 6 7 8
week 11 9 10 11 12 13 14 15
week 12 16 17 18 19 20 21 22
week 13 23 24 25 26 27 28 29
week 14 30 31
มีนาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ปฏิทินรอง นพ.สสจ.แพร่

มีนาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
มีนาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ตรวจสอบการประชุมทางไกล

มีนาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31