• Hr1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

18-02-2563 Hits:30 ข่าวรับสมัครงาน impun12 - avatar impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ คลิ๊กลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร 1. ใบสมัคร 2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน

Read more

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัด สสจ.แพร่

13-09-2562 Hits:58 ข่าวรับสมัครงาน impun12 - avatar impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ 1. ใบสมัครใบสมัคร 2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน  

Read more

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

12-09-2562 Hits:46 ข่าวรับสมัครงาน impun12 - avatar impun12

คลิ๊กอ่านประกาศ 1. ใบสมัครใบสมัคร 2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน

Read more

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงานเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

02-09-2562 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12 - avatar impun12

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงานเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่าน

Read more

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

02-09-2562 Hits:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12 - avatar impun12

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านประกาศ

Read more

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562

08-07-2562 Hits:268 ข่าวประชาสัมพันธ์ impun12 - avatar impun12

คลิ๊กลิงค์ดูเอกสารแนวทางการประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 แบบฟอร์มการส่งผลงาน

Read more
More from this category
More from this category

HR Phrae Social Media

Login Form