ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด แพร่ กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด แพร่ กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562


โรงพยาบาล
ช่วงเวลา
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผลประเมิน
ผลงาน
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน
แพร่,รพท. ก.ค. 62 มี.ค. 62 800.99 1,112.45 ผ่าน 13,221.79 16,258.10 ผ่าน ผ่าน
ร้องกวาง,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 789.52 783.91 ไม่ผ่าน 10,161.68 18,791.60 ผ่าน ไม่ผ่าน
ลอง,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 591.54 783.91 ผ่าน 10,986.68 18,791.60 ผ่าน ผ่าน
สูงเม่น,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 730.11 783.91 ผ่าน 12,986.35 18,791.60 ผ่าน ผ่าน
สอง,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 648.35 783.91 ผ่าน 14,710.14 18,791.60 ผ่าน ผ่าน
วังชิ้น,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 561.09 783.91 ผ่าน 9,717.25 18,791.60 ผ่าน ผ่าน
หนองม่วงไข่,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 670.49 847.01 ผ่าน 20,143.51 21,917.60 ผ่าน ผ่าน
สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. ก.ค. 62 มี.ค. 62 692.58 801.32 ผ่าน 16,763.84 17,964.20 ผ่าน ผ่าน