ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด แพร่ กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด แพร่ กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10715 แพร่,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.96 -6.90 ±5% ±5-10%
11166 ร้องกวาง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.98 -0.03 ±5% ±5%
11167 ลอง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.74 -1.69 ±5% ±5%
11169 สูงเม่น,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.69 -5.13 ±5% ±5-10%
11170 สอง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.83 4.02 ±5% ±5%
11171 วังชิ้น,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -8.65 -7.56 ±5-10% ±5-10%
11172 หนองม่วงไข่,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.53 -2.75 ±5% ±5%
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.82 -1.47 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด แพร่ กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562