ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560


ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560

P04 : รายได้ UC
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
338.5 ล้าน 104.8 ล้าน 294.5 ล้าน <x
11166 ร้องกวาง,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 46.6 ล้าน >x
11167 ลอง,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 64.6 ล้าน >x1sd
11169 สูงเม่น,รพช.
60.3 ล้าน 14.0 ล้าน 67.1 ล้าน >x
11170 สอง,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 41.3 ล้าน <x
11171 วังชิ้น,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 56.7 ล้าน >x1sd
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
26.9 ล้าน 8.3 ล้าน 18.2 ล้าน <x1sd
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
48.3 ล้าน 24.7 ล้าน 30.2 ล้าน <x
P05 : รายได้จาก EMS
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
1.2 ล้าน 1.0 ล้าน 1.2 ล้าน >x
11166 ร้องกวาง,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11167 ลอง,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.2 ล้าน >x
11169 สูงเม่น,รพช.
0.2 ล้าน 0.2 ล้าน 0.4 ล้าน >x1sd
11170 สอง,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.2 ล้าน >x
11171 วังชิ้น,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 68,350 <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
0.1 ล้าน 89,554 0.3 ล้าน >x2sd
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.2 ล้าน <x
P06 : รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
4.8 ล้าน 2.8 ล้าน 5.5 ล้าน >x
11166 ร้องกวาง,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 30,060 <x
11167 ลอง,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 40,441 <x
11169 สูงเม่น,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 97,573 <x
11170 สอง,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 0.7 ล้าน >x3sd
11171 วังชิ้น,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 7,611 <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
69,141 90,292 13,394 <x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 0.2 ล้าน >x
P07 : รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
191.2 ล้าน 45.3 ล้าน 243.3 ล้าน >x1sd
11166 ร้องกวาง,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 15.0 ล้าน >x1sd
11167 ลอง,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 6.6 ล้าน >x
11169 สูงเม่น,รพช.
8.0 ล้าน 5.1 ล้าน 13.5 ล้าน >x1sd
11170 สอง,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 6.3 ล้าน >x
11171 วังชิ้น,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 3.9 ล้าน <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
3.9 ล้าน 2.3 ล้าน 5.4 ล้าน >x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
10.7 ล้าน 6.0 ล้าน 8.1 ล้าน <x
P08 : รายได้ประกันสังคม
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
63.0 ล้าน 26.1 ล้าน 51.6 ล้าน <x
11166 ร้องกวาง,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 1.4 ล้าน <x
11167 ลอง,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 1.5 ล้าน <x
11169 สูงเม่น,รพช.
2.2 ล้าน 1.5 ล้าน 1.8 ล้าน <x
11170 สอง,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 1.3 ล้าน <x
11171 วังชิ้น,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 0.7 ล้าน <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
0.9 ล้าน 0.9 ล้าน 0.7 ล้าน <x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
1.4 ล้าน 0.7 ล้าน 1.5 ล้าน >x
P09 : รายได้แรงงานต่างด้าว
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
4.0 ล้าน 6.1 ล้าน 0.6 ล้าน <x
11166 ร้องกวาง,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 29,822 <x
11167 ลอง,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 51,349 <x
11169 สูงเม่น,รพช.
0.8 ล้าน 1.6 ล้าน 93,364 <x
11170 สอง,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 21,665 <x
11171 วังชิ้น,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 626.00 <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
0.4 ล้าน 0.9 ล้าน 1,500 <x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
0.6 ล้าน 1.3 ล้าน 26,680 <x
P10 : รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
101.1 ล้าน 29.8 ล้าน 128.9 ล้าน >x
11166 ร้องกวาง,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 6.8 ล้าน >x
11167 ลอง,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 5.6 ล้าน >x
11169 สูงเม่น,รพช.
7.7 ล้าน 5.2 ล้าน 7.2 ล้าน <x
11170 สอง,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 8.1 ล้าน >x
11171 วังชิ้น,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 5.2 ล้าน <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
3.0 ล้าน 2.4 ล้าน 2.3 ล้าน <x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
8.3 ล้าน 5.8 ล้าน 8.2 ล้าน <x
P11 : รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
308.3 ล้าน 32.8 ล้าน 352.5 ล้าน >x1sd
11166 ร้องกวาง,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 52.5 ล้าน >x2sd
11167 ลอง,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 34.6 ล้าน >x
11169 สูงเม่น,รพช.
42.2 ล้าน 10.8 ล้าน 55.6 ล้าน >x1sd
11170 สอง,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 40.3 ล้าน >x
11171 วังชิ้น,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 28.9 ล้าน <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
25.1 ล้าน 7.3 ล้าน 35.1 ล้าน >x1sd
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
41.7 ล้าน 14.2 ล้าน 52.7 ล้าน >x
P12 : รายได้อื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
86.7 ล้าน 30.8 ล้าน 67.3 ล้าน <x
11166 ร้องกวาง,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 9.1 ล้าน >x
11167 ลอง,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 8.2 ล้าน >x
11169 สูงเม่น,รพช.
12.0 ล้าน 16.2 ล้าน 11.3 ล้าน <x
11170 สอง,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 7.4 ล้าน <x
11171 วังชิ้น,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 5.1 ล้าน <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
6.2 ล้าน 3.3 ล้าน 7.0 ล้าน >x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
10.2 ล้าน 7.8 ล้าน 13.6 ล้าน >x
P13 : รายได้งบลงทุน
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10715 แพร่,รพท.
97.7 ล้าน 45.9 ล้าน 116.2 ล้าน >x
11166 ร้องกวาง,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 18.6 ล้าน >x3sd
11167 ลอง,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 2.3 ล้าน <x
11169 สูงเม่น,รพช.
5.5 ล้าน 6.4 ล้าน 3.5 ล้าน <x
11170 สอง,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 4.8 ล้าน >x
11171 วังชิ้น,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 3.5 ล้าน <x
11172 หนองม่วงไข่,รพช.
2.9 ล้าน 4.7 ล้าน 1.6 ล้าน <x
11452 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
4.0 ล้าน 2.8 ล้าน 5.2 ล้าน >x