สสจ.แพร่

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน หน่วยบริการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Total Performance Score

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

Total Performance Score จ.แพร่

PlanFin

แผนการเงินการคลัง

Total Performance Score จ.แพร่

Finacial Risk & Effciency Score

ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ

Finacial Risk & Effciency Score จ.แพร่

Hospital Group Ratio

ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ

Hospital Group Ratio จ.แพร่

Unit Cost

ดัชนี้วัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

Unit Cost จ.แพร่